Årsmøtet (tidl. Sameiermøtet)

Den øverste myndighet i Sameiet utøves av årsmøtet.

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni (normalt i april). Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig eller når sameier(e) som til sammen har minst en tiendedel av stemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må meldes skriftlig til styret.

Innkalling til årsmøtet skal skje til seksjonseierne med varsel på minst åtte og høyst tjue dager. I innkallingen skal de saker som skal behandles bestemt angis. Skal et forslag, som etter lov om eierseksjoner eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedelers flertall, kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.

Det ordinære årsmøtet skal :


1. Behandle styrets årsberetning
2. Behandle og godkjenne styrets regnskapsoversikt

3. Beslutte styrehonorar for foregående periode
4. Behandle innkomne saker

5. Velge styremedlemmer

Med de unntak som følger av lov eller disse vedtekter avgjøres alle saker med alminnelig (simpelt) flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.

Ved avstemminger på årsmøtet har hver seksjon én stemme.
Endringer av Sameiets vedtekter kan besluttes av årsmøtet med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.


Innkalling sameiermøte 2013
Innkalling sameiermøte 2014
Innkalling sameiermøte 2015
Innkalling sameiermøte 2016
Innkalling sameiermøte 2017
Innkalling årsmøte 2018
Innkalling ekstraordinært årsmøte 2018

Innkalling årsmøte 2019

- Vedlegg til innkalling årsmøte 2019, oppganger

Innkalling årsmøte 2020

Innkalling ekstraordinært årsmøte 2020

Innkalling årsmøte 2021

Innkalling årsmøte 2022

Innkalling årsmøte 2023

Innkalling årsmøte 2024