Retningslinjer for Løren Garasjelag

Hjelp oss med å forebygge ulykker og kunne ferdes trygt i garasjeanlegget ved å holde lav fart.Retningslinjer for parkeringsanlegget

 

1. Hva parkeringsanlegget omfatter

Hjemmelshaver til garasjeanlegget er Løren garasjelag AS. Totalt antall plasser er 302.

10 plasser er satt av til gjesteplasser.

 

Anlegget omfatter grunn, kjøreporter, adgangskontrollsystemer, ledelys etc i garasjeanlegget. Adkomstdører fra sameiet er sameiets ansvar, også adgangskontroll til/fra disse dørene.

 

2. Rettigheter og plikter ved kjøp av bruksrett

Sameiernes bruksrett er formelt knyttet til den enkelte seksjonseiers bruksrett, ikke til sameiet som sådan. Sameiere som har kjøpt garasjeplass, har bruksrett til fast garasjeplass.

 

3. Fellesutgifter

Seksjonseier plikter å dekke sin forholdsmessige andel av drifts- og vedlikeholdskostnadene for garasjeanlegget.

Fellesutgiften fastsettes av Løren garasjelag AS for garasjen i henhold til eget budsjett. Fellesutgiftene vil bli revidert årlig på bakgrunn av aktivitetsnivå og nødvendig og påkrevet vedlikehold av anlegget. Regnskap skal forelgges bruksretthaverne årlig. Fellesutgiften betales kvartalsvis og forskuddsvis.

Løren garasjelag AS vil som hjemmelshaver ta driftsansvaret, forskuttere reparasjoner osv. , og hente dette inn igjen via forskutterte fellesutgifter som nevnt over til de seksjonseiere som har p-plass.

 

4. Ordensregler

Det er utarbeidet egne vedtekter og ordensregler for garasjeanlegget. Det er inngått en egen avtale med eksternt firma for håndtering av feilparkering.

 

5. Utleie av egne plasser

Bruksretthavere som ikke selv benytter garasjeplassen oppfordres til å leie ut prakeringsplass ut til andre sameiere.


Garasjeanlegget er video overvåket med flere kameraer.