Løren Velforening

Løren Velforening er en partipolitisk og religiøst uavhengig forening. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø og beboernes trivsel og sikkerhet samt drift av Lørenparken. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål. Foreningen skal ikke engasjere seg i konflikter der to parters private interesser står mot hverandre, uten begge parters samtykke, og i så fall kun med bistand overfor myndigheter eller til å finne frem til relevante lover og forskrifter. Det kreves i tillegg minst ¾ flertall i styret for å ta opp slike saker.


Alle husstander som ligger i Velforeningens område er pliktige medlemmer. Velforeningens øverste organ er årsmøtet. Hvert sameie/borettslag med over 100 seksjoner velger 2 utsendinger til årsmøtet i velforeningen. De med færre velger en utsending. Saker som skal behandles i velforeningens årsmøte fremlegges for årsmøtet i det enkelte sameie, som også velger utsendingene. Mellom årsmøtene ledes velforeningen av et styre som består av styrelederene i det enkelte sameie/borettslag.

Fra 2017 er kostnaden for medlemsskap i velforeningen kr. 1.150,- pr. seksjon/år, som betales over fellesutgiftene. Alle seksjonseiere i Sameiet Lørenplatået er automatisk medlemmer av Løren Velforening.


Løren velforening inngår gunstige rammeavtaler for sameiene og seksjonseiere tilknyttet sameiene. Komprimatorbil, vakthold med vektere og bomiljøkontakt er blandt noen andre tjenester i regi av Løren velforening.

Løren Velforening drifter Lørenparken


Alle henvendelser til Løren velforening går gjennom styret i sameiet en tilhører.

Her finner du årsmeldinger fra Løren Velforening:


* Årsberetning 2012 - årsmøte 2013

* Årsberetning 2013 - årsmøte 2014

* Årsberetning 2014 - årsmøte 2015, innkalling og protokoll

* Årsberetning 2015 - årsmøte 2016, innkalling og protokoll

* Årsberetning 2016 - årsmøte 2017, innkalling og protokoll

* Årsberetning 2017 - årsmøte 2018, innkalling og protokoll


Fra årsmøte 2015 ble det ikke lenger produsert "trykkutgave" av årsmeldingen, og vi forholder oss da til innkalling og protokoll.