Brannvern

Som et ledd i styrets arbeid har vi satt fokus på brannvern.

 

Oppganger og bodganger - lagring i disse områder

Som et resultat av brannvern gjennomgangen og vedtak på sameiermøte, vil gjenstander som er lagret i u-etg og 1 etg fjernes uten ytterlige varsler.

Eier av gjenstander vil bli belastet kostnaden ved dette. Dette gjelder også lagrede gjenstander under utetrapper i svalganghus og svalganger. (barnevogner er inkl i det som fjernes)

Det er i utgangspunktet ikke anledning å lagre gjenstander i brannsluser som deles med andre seksjoner. Brannregler må følges og lettantennelige gjenstander kan derfor ikke lagres.

Det utføres månedlig kontroll av brannsluser.

I våre bygninger er rømning nedover i oppgangene. Det medfører at det ikke skal lagres noe i oppgang som hindrer å rømme nedover i bygninger. I praksis vil det si å ha gjenstander i oppgangen som hindrer beboere i etasjen over å rømme nedover trappeløpet ikke kan tillates. Lettantennelige gjenstander kan ikke lagres.

Brannalarm - funksjon


Brannalarmanlegget funksjonstestes hvert år. Test inkluderer bl.a kontroll av brannvifter, brannklokker, alarmsummere og lukking av brannporter.

Brannalarmanlegget dekker garasje, kjeller, oppganger og rømningsveier. Brannalarmanlegget starter trykksettingsvifter i trapperom ved detektert røyk i trapperom og sluse samt lukke porter i brannseksjoneringsskiller i garasje ved deteksjon av røyk i kjeller.

Brannporter i garasjen lukkes ikke når utløst via manuell melder, brannporter lukkes først ved detektert røyk i garasje. Kjeller er delt inn i flere brannseksjoner og skal ihht brannprosjekteringen være skilt ut fra byggene for øvrig med brannseksjonerende skille. Montering av brannalrarmanlegg i kjeller er et tiltak for å kompensere for store useksjonerte arealer. I trapperom er det trykksettingsvifte som starter ved detektert røyk.

Brannalarmanlegget er koblet direkte til brannvesenet som alltid rykker ut ved utløst brannalarm. Linjer til brannvesen er sabotasjesikret med overvåkning, i tillegg er det dobbelt sett med alarmoverføring, fastlinje og over mobilnettet. Det er ikke krav at brannalarm skal høres inne i leiligheter, kun i fellesarealer. Kostnader ved feil uløst brannalarm/misbruk av meldere belastes vedkommende.

Merk at det ikke er krav om at brannalarm skal høres inne i leiligheter. Etter ønske fra beboere har sameiet ettermontert alarmsummerer i alle brannsluser for å øke hørbarheten til utløst brannalarm samt øke den opplevde tryggheten til hver beboer.

Det er montert deksler m/sikkerhetsstrips på alle brannmeldere. Dette er gjort både for å unngå feil bruk av meldere samt forenkle kontrollrutiner til vakmester. Alle ledninger til brannmelderer og nødåpnere i garasjeanlegget er hærverksikret med metallrør.


Bygningsmassen er delt opp i 5 soner. Ved utløst brannalarm i en sone høres klokker og summere kun i den sonen hvor brannalarm er utløst, i alle andre soner vil brannpanelet i 1 etg pipe og blinke. Ved alle paneler vil det stå hvor brannalarm er utløst/sensor har detektert røyk. Se funksjonsbeskrivelse for soneinndeling.

Krav til seksjon

Hver seksjonseier plikter å montere og vedlikeholde røykvarsler i egen leilighet. Brannslange under kjøkkenskap er en del av brannkrav til bygninger og kan ikke fjernes. Det anbefales at hver seksjon i tillegg har pulverapparat.

 

Nød og ledelys - funksjon og krav.

Det er ikke krav til nød og ledelys utover det som pr dags dato er montert. Imidlertid anbefales det nød og ledelys i oppganger. Sameiet må fortløende vurdere om dette skal monteres.

Rømningsveier

Svalganghus har rømningsvei via svalganger og trapper. Alle andre bygninger har rømningsvei via trappeoppgang som er trykksatt. Er det ikke mulig å rømme via rømningsvei skal en returnere til leilighet og gjøre seg tilkjenne fra balkong og/eller vindu.

Brannslusedører og leilighetsdører fungerer som brannsperrer og er spesialdører. Hold disse dørene lukket.

Garasjeanlegg

Brannporter skal ikke utløse ved utløst manuell melder, først ved detektert røyk i kjeller.

Bodanlegg - låsefunksjon til bodanlegg

Det er ikke mulig å endre type lås til bodgangdører uten at vi kommer i konflikt med brannkrav. Det er montert opp skilter som minner en om å låse bodgangsdør etter seg.

Noen tiltak fra brannrapporten er alt igangsatt slik som varsling om ulovlig oppbevaring i fellesoppganger og brannsluser og fjerning av gjenstander uten varsel. Andre tiltak jobbes det videre med. Bodgangsdører har fått montert beslag som et sikringstiltak mot innbrudd.

Savner du tiltak ifm med brannvern eller har forslag til forbedring av eksisterende rutiner, ta kontakt med styret.